Home > Preken > zondag 17 januari 2021, video…

zondag 17 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 17 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden; (deze dienst word opgenomen in de morgen!)

Voorganger ds. M.K. Boersema

Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1 en 2

 1. Ik sla mijn ogen op en zie; de hoge bergen aan, waar komt mijn
  hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.
 2. Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter
  sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap
  verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israels wachter wezen.

Gebed
Preek – Intro
Lezen: 2 Timoteüs 1:1-2
Zingen: Psalm 96: 1 en 6

 1. Zingt een nieuw lied voor God de HERE.
  Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.
  Zingt voor de HEER met diep ontzag,
  boodschapt zijn heil van dag tot dag,
  opdat elk volk die lofzang lere.
 2. Vertelt de volkeren op aarde:
  De HERE is het die aanvaardde
  het koningschap, de oppermacht.
  Vast staat de wereld door de kracht
  waarin Hijzelf Zich openbaarde.


Lezen: 1 Timoteüs 1: 12-17
Preek – deel 1
Zingen: GK 227: 1, 3 en 5

 1. Alles, alles is gelegen
  aan genade aan Gods zegen;
  Welvaart komt bij Hem vandaan.
  Allen die de Here vrezen
  Zullen onaantastbaar wezen,
  Daar zij in Gods vrijheid staan.
 2. Wij vermoeien ons met zaken
  die ons hart onrustig maken,
  naar de grillen van de dag.
  O dat ik toch diep van binnen
  Gods genegenheid mag winnen,
  en genoegen vinden mag.
 3. Dagen aan het licht gekomen
  gaan voorbij als waterstromen,
  jaar na jaar en eeuw na eeuw.
  Eens zal dan die dag ontwaken,
  dat zich alles zal volmaken:
  God maakt alle dingen nieuw.Lezen: 1 Timoteüs 4:8-10
Preek – deel 2
Zingen: NLB 361: 1, 2, 5 en 7

 1. Er heeft een stem gesproken,
  de Heer was daar!
  Antwoordt Hem vastbesloten,
  staat voor Hem klaar
 2. Behoudt het woord, de gaven,
  met wakk’re zin;
  volhardt uw taak te dragen
  en leeft daarin!
 3. Leer ons eenvoudig leven
  niet afgeleid.
  Wie zich aan Hem wil geven
  sta steeds bereid.
 4. De koning nu der eeuwen,
  eeuwig de Heer,
  heerlijk, onzienlijk, enig,
  zij kracht en eer!


Collecte – mededelingen

De tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor de kas Onderlinge Bijstand en Advies


Gebed
Geloofsbelijdenis: Zingen + Voorlezen: GK 176: 1 (zingen), 2 (voorlezen), 3 (zingen), 4 (voorlezen), 5 (zingen)
V

Vers 1:’k Geloof in God, de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn
hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als
koning. God die met kracht in eeuwigheid regeert door zijnvoorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus’ wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

Vers 2: ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de
zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door
zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer,
Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

Vers 3: Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan ’t kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse straf heeft Hij betaald. Nu zal ik
zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

Vers 4:De derde dag stond Hij, de vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van
de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen
zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

Vers 5: ‘k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus’ kerk wil geven. ‘k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid.
‘k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt
en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig onbevlekt.

Zegen

zondag 17 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden