Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 17 januari 2021, video…

zondag 17 januari 2021, video morgendienst vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 17 januari 2021, video morgendienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Op zoek naar Jezus
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 117 (maandpsalm)

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan !


Stilte om tot God te naderen; Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING; Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 146 medley

Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God.

Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft;
hij die door den nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot, vestigt op de HEER, zijn God.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 1,14-38

ZINGEN: Psalm 24: 5
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van ’s hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.


Verkondiging; kern: Markus 1,37-38
ZINGEN: nLb 534

Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft: ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet, hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk: ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf, met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt: ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed, hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt: het levend woord, de Zoon van God.

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Geloofsbelijdenis
Gedachtenis van Christus
U nodigt mij aan tafel: 1 en 2

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

Geschenk van Christus; Overgave aan Christus
U nodigt mij aan tafel: 3 en 4

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Gemeenschap van brood en wijn
Opwekking 65
Looft de Here mijn ziel.
Looft de Here mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden; Inzameling van gaven; ondertussen klinkt het kinderlied ‘Van A tot Z’,

A van Almachtig, B van Bevrijder, C is van Christus, Gezalfde van God, D is van Dienaar, E is van Eeuwig, F van Formeerder, Hij schiep het heelal, G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen, I van Immanuël, God is met ons, J is van Jezus, K is van Koning; L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont.
refrein:
Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij.
M van Messias, N is van Ned’rig, O is van Opstanding, P van Profeet, Q van I.Q. onze God is de slimste, R is van Rots en, S is van Schild. refrein
T is van Toevlucht, een veilige haven, U van Uniek, Verlosser is V, W is de Weg, X voor eXtra bijzonder, IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God. refrein

De tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor de kas Onderlinge Bijstand en Advies


ZINGEN: Psalm 124: 4 (staand)

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 17 januari 2021, video morgendienst vanuit de CGK van Leiden