Home > Preken > zondag 24 januari 2021, video…

zondag 24 januari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.

zondag 24 januari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

voorganger ds. G. Vos uit Mijdrecht

link naar de dienst: : https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Thema: de gemeente van Efeze lijkt op een walmende olielamp.

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb 430:1, 2 en 6
1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Stilte om tot God te naderen
Votum en Groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Ps. 116: 1 en 6
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven ?
Ik heb de kelk van ’s Heeren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.


Gods wil voor ons leven I Ex. 20

ZINGEN: Ps. 116:8
8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heeren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Gods wil voor ons leven II Matt. 22

ZINGEN: Psalm 117 (maandpsalm)
Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan !


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Openbaring 2:1-7
Kindermoment
ZINGEN: Liefdeslied over 1 Kor. 13

Zonder liefde ben ik niets.
Al spreek ik elke taal.
Ik klink dan als een kopervat een schallende cymbaal.
Zonder liefde ben ik niets al ben ik een profeet.
Al spreek ik mooie woorden uit ik ben van binnen leeg.
De liefde is de troost in diep gemis.
De liefde is de lichtstraal in de duisternis.
De liefde is geduldig, richt de ander op, richt de ander op.
De liefde is volhardend en zij geeft nooit op Het is liefde die mij draagt als leven mij verwart.
De liefde hoopt en zij gelooft en brengt mij in Gods hart
Straks als het volmaakte komt, wordt mijn geloven zien.
Mijn hoop zal in vervulling gaan maar liefde blijft bestaan.
De liefde geeft geloof om door te gaan.
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan.
De liefde doet beseffen Heer, ik ben uw kind.
Uw liefde laat mij leven door uzelf bemind.
Uw liefde laat mij leven door uzelf bemind.

Verkondiging over Openbaring 2: 4 – 7

Thema: de gemeente van Efeze lijkt op een walmende olielamp.

  1. Hoe de vlam dreigt te doven. Door het verlaten van de 1e liefde.
  2. Hoe de dovende vlam wordt aangewakkerd. Gedenk! Bekeert u!
  3. Hoe de vlam wordt gevoed. De levensboom.


ZINGEN: Opwekking 400

Liefde was het, onuitputtelijk,
Liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde.
Tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig.
In de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: Psalm 8:1

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Inzameling van gaven

In Beverwijk -Westzaan wordt gecollecteerd voor de Theologische Universiteit te Apeldoorn


ZINGEN: Psalm 65 vers 1
1. De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Psalm 72 vers 7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God


zondag 24 januari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.