Home > Preken > doopdienst > zondag 18 april 2021, video…

zondag 18 april 2021, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden met bediening Heilige Doop

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 18 april 2021, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden met bediening Heilige Doop

voorganger ds. A. J van der Toorn.

Thema: “Bronwater voor Rebecca”
Welkom en mededelingen,


VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 42: 1 en 3 (staand)

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
ZINGEN: Wonderlijk
Wonderlijk (Sela)
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, toen ik in het geheim gemaakt werd. U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. U schreef het in uw boek; U kent mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent. Zo volmaakt is uw liefde Heer. Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. Leven met U, altijd.
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben is wonderlijk gemaakt, uit liefde. U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering wordt door U gehoord. U kent mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent. Zo volmaakt is uw liefde Heer. Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. Leven met U, altijd.
Wie ben ik zonder U? U bent om mij heen. Waar ik ga houdt U mij vast.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Genesis 26,1-33

ZINGEN: Psalm 105: 1 en 2
1.Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

2. Vraagt naar des Heeren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Verkondiging, kern: vers 23-25 en 32-33
ZINGEN: Opw. 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Onderwijs over de doop
ZINGEN: Lb 335: 1, 3 en 8
1 Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

3 Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendlijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

8 En laat de mond
der kindren, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

Doopgebed
bediening van de Heilige Doop
ZINGEN: Psalm 105: 5 (O)

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Inzameling van gaven
de tweede collecte in Beverwijk Westzaan is voor deputaten kerkjeugd en onderwijs (klik.. )


Geloofsbelijdenis
ZINGEN: nLb – Psalm 150a: 3 en 4 (staand)

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 18 april 2021, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden met bediening Heilige Doop