Home > Preken > zondag 18 april 2021, video…

zondag 18 april 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 18 april 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger; ds. A.J. van der Toorn

Thema: “Hou(d)vast aan de levende Heer”
Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 27: 4 en 7
4.Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ?Zoek mijn aangezicht?.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer !
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer !
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart !

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht !
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht !
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed !
Hij is getrouw, de bron van alle goed !
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: NLb – Psalm 25a

Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen in ’t duister van de tijd.
Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig kan gaan in ’s levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt.

Gods wil voor ons leven Romeinen 5,21-6,14

ZINGEN: Lb 87: 2 en 5

2.Wij zijn met onze Heer verbonden
en door de doop Hem toegewijd.
Wij gingen midden in de tijd
in Christus dood voor onze zonde
geheel te gronde.

5.Zoals de Christus is verrezen
door ’s Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan ’t licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: 2 Timoteüs 2,1-13

ZINGEN: Psalm 148: 6 (maandpsalm)
Naam van den Heer die heilig zijt,
gezegend uw aanwezigheid.
Ver boven aard’ en hemel gaat
de luister van uw hoge staat.
God is nabij en zeer verheven,
Hij doet zijn volk in ere leven.
Daarom gij schepping wijd en zijd,
verhoogt den Heer en weest verblijd !

Verkondiging van 2 Timoteüs 2,8-13
ZINGEN: Opw 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein: Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam: Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U. De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert: Naam boven alle namen, Hoogste Heer! – refreinDIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: OpwK 4
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr, doe hem open voor God.
Want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis.
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr, doe hem open voor God.
Want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk Westzaan is voor deputaten kerkjeugd en onderwijs (klik.. )

ZINGEN: Opw 123
ZENDING EN ZEGEN

Groot is Uw trouw, o Heer mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
refrein: Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein (2x)

Zegen van God

zondag 18 april 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden