Home > Preken > zondag 25 april 2021,…

zondag 25 april 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 25 april 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. H. Schenau uit Nunspeet

MORGENDIENST OM 10.00 UUR
Welkom
Mededeling van overlijden
ZINGEN: Psalm 121:1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn Heere, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

Overige mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: nPsalm 45:1 en 4

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven. De goede woorden borrelen naar boven vanuit mijn hart; mijn tong is als een pen waarmee ik soepel aan het schrijven ben. O koning, als wij naar uw schoonheid kijken is er geen mens met u te vergelijken. Genade spreekt uit alles wat u zegt, vandaar dat God zijn zegen op u legt.

4. “Kom bruid, vergeet je ouderlijke woning en laat je nu beminnen door de koning! Buig onder zijn gezag, hij is je heer. Zijn volk legt reeds geschenken voor je neer. Het grote feest kan elk moment beginnen; wat ben je mooi terwijl je wacht hierbinnen! In goudbrokaat ga je hem tegemoet, gevolgd door meisjes in een blijde stoet.”

Stil gebed
Votum en Groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Opw. 181

Majesteit, groot is zijn majesteit lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt, vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus
Volk van God kom en breng lof aan Jezus, de Koning
Majesteit, groot is zijn majesteit dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus regeert

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 148:6 (maandpsalm)

Naam van den Heer die heilig zijt,
gezegend uw aanwezigheid.
Ver boven aard’ en hemel gaat
de luister van uw hoge staat.
God is nabij en zeer verheven,
Hij doet zijn volk in ere leven.
Daarom gij schepping wijd en zijd,
verhoogt den Heer en weest verblijd !

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Woord voor de kinderen

ZINGEN: EvLb 278

Laat de kindren tot mij komen, alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen, niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk, staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein, bij mij binnen lopen.
Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen.

Lezing: Openb. 1:9-18
ZINGEN: Lb. 476:4

 1. Mensenzoon tussen de kandelaren,
  Wortel Davids, Morgenster,
  blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
  roep haar van nabij en ver.
  Laat de luchters branden van uw klaarheid,
  maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
  schuilplaats in de wildernis,
  huis waarin uw vrede is.

Verkondiging
ZINGEN: Psalm 145:1 (LB) en 3 (GKB)
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

3. Genadig is de HEER in wat Hij doet,
lankmoedig en voor heel zijn schepping goed.
Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit,
uw gunstgenoten uw barmhartigheid.
Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven.
Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven.
Uw koningschap zal alle eeuwen duren,
uw heerschappij het nageslacht besturen.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankzegging en voorbede
Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de emeritikas (klik)

ZINGEN: Lb. 217: 1 en 2

1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 25 april 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden