Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 19 April 2020,…

Zondag 19 April 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de CGK van Leiden

Zondag 19 April 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de CGK van Leiden (dit is een opgenomen dienst die op 8 maart 2020 is gehouden)

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

       Zingen: OTh 379: 1 en 2 (staand)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God

       gezongen: Votum en groet

 (We gaan zitten)

       Zingen: Psalm 145: 1 en 3

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zee?n en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Dienst van de heilige Schrift

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Hosea 11

        Zingen: Psalm 85: 1 en 2

1.Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

2.Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht ?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer ?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

Verkondiging n.a.v. Heidelbergse Catechismus, vraag 9-11

       Zingen: Lb 449: 1-4

God enkel licht,
voor wiens gezicht
zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister.

2
Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt’ren mogen,
en wij, bevlekt, met schuld bedekt, wat zijn wij in zijn ogen?

3
Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
Zijn schuld’loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

       Zingen: nLb 939: 1 en 2

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Dienst van de gebeden en toewijding

Dankgebed en voorbede

       Zingen: Psalm 103: 3 en 9

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Laat heel het machtig koninkrijk des Heeren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heeren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Inzameling van gaven

       Zingen: Geloofsbelijdenis OTh 190 (staand)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Zending en zegen

Zegen van God

Zondag 19 April 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de CGK van Leiden