Home > Preken > zondag 26 april 2020,…

zondag 26 april 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk”te Leiden

klik op het pijltje om de dienst te beluisteren!

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 26 april 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Dringend gevraagd: liefde
Welkom en mededelingen; VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb 14 (staand)

1 De Heer is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden,
naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens; aan waat’ren der rust.


2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen, van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

4 De Heer is mijn Herder! In ’t hart der woestijn, verkwikken en laven, zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken, met brood en met wijn.

5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! ‘k zal immer verkeren, in ’t huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen, zijn liefde me altijd.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 86: 1, 2 en 4

1.Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

4.Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Johannes 21,1-19
ZINGEN: Psalm 139: 1 (maandpsalm) en 2

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.


Verkondiging vanuit Johannes 21,15-19

kernwoorden:
1.herinnering
2.roeping
3.overgave


ZINGEN: Zingende Gezegend 72

1. Heer Jezus, goede herder, Gij weet: ik kan niet verder,

ik kan niet zonder U; o herder, blijf mij leiden,

ik kan mijzelf niet weiden, ik kan niet verder zonder U!

2. Rotsvast zou ik geloven, geen mens zou mij ontroven

mijn onbegrensde trouw – maar Heer, Gij ziet mij schromen

om nu tot U te komen; met niets dan ootmoed en berouw.

3. Vergeef mijn grote woorden – o, dat ik beter hoorde

naar wat Gij vroeg van mij: mijn hoogmoed op te geven,

mijn overmoedig leven. De goede herder? Dat zijt Gij!

4. Gij draagt mij in genade, Gij vraagt niet naar mijn daden,

Gij koestert zelfs geen grief; Gij vraagt niet te beloven

weer rotsvast te geloven – Gij vraagt alleen: Hebt gij Mij lief?


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden


Inzameling van gaven, in Beverwijk Westzaan is de 2e collecte voor: De Emeritikas!
vergeet u de collecte niet?

ZINGEN: Op Toonhoogte 520 (kinderlied)


Geloofsbelijdenis

ZINGEN: Jezus liefde voor mij (Sela)

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!


ZENDING EN ZEGEN


Zegen van God

zondag 26 april 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk”te Leiden