Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 19 juli 2020, video…

zondag 19 juli 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren? Klik op het pijltje hierboven…

zondag 19 juli 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

link naar de video dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

voorganger ds. A. P. van Langevelde uit Zoetermeer

Thema: Kan God alles?
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb. 444: 1, 2 en 3 (staand)

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
ZINGEN: Lb. 457: 3 en 4

Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig,
Heer, God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Gen. 17: 1-8 en HC zondag 9


ZINGEN: Opwekking 70

1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeen en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
3 U komt ons, Heer in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!


Verkondiging
ZINGEN: Psalm 145: 1 en 3

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zee?n en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.


DIENST VAN GEBEDEN EN TOEWIJDING


Dankgebed en voorbede


Inzameling van gaven


Geloofsbelijdenis (staand)

ZINGEN: Opwekking 7 (staand)

Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt ’t gans heelal Uw Naam. Aarde en hemel, Heer, zingen Uwe Naam ter eer, heel Uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor. Heilig, heilig. Heilig is onze God, de Heer Ze-ebaoth.
Hemel en aarde, zijn van Uw grootheid vol.2x
Halleluja. (4x) Amen.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God
ZINGEN: Lb 456:3

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

zondag 19 juli 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden