Home > Preken > zondag 19 juli 2020, video…

zondag 19 juli 2020, video -morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst naluisteren? klik op het pijltje hierboven…

zondag 19 juli 2020, video -morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

voorganger ds. G.F. Smaling, emeritus predikant van de PKN van LeidenThema: Negatief reisadvies
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb. 444: 1 en 2 (staand)

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 105:1 en 2

Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Vraagt naar des Heeren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 105:3

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Handelingen 16:4-15
ZINGEN: Psalm 65:2

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.


Verkondiging; Hand. 16: 6b
ZINGEN: Lb 304:1 en 3

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3. De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: Joh. De Heer 132:1 en 3 (kinderlied)

1. Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp’len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

3. Liefde Gods zo rein en krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig,
o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.


Inzameling van gaven

ZINGEN: Psalm 87:1,2, 3 en 4 (staand)

1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2.Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren !

3.God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ?In U zijn al onze fonteinen?.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 19 juli 2020, video -morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden