Home > Preken > zondag 26 juli 2020, video…

zondag 26 juli 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje hierboven…

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 26 juli 2020, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. J.W. van Pelt uit Oud – Beijerland

Thema: God is trouw, God is nabij
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb. 255: 1 – 4 (staand)

1. Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil’ge Geest, de Trooster, de Drieëen’ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen’ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem wiens liefde, ons van alle smet bevrijdt; eer zij hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid; Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd

3.Ere zij de Heer der eng’len,ere zij de Heer der kerk,ere aan de Heer der volken;aard’ en hemel looft uw werk!Halleluja, halleluja,looft de Koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

Stil gebed, votum en groet; (We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lb. 291: 1 en 2

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied.
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant.
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland.

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 119: 2

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
ZINGEN: Jozef zoekt zijn grote broers

1 Jozef zoekt zijn grote broers, alle tien zijn ze jaloers, op zijn jas en op zijn dromen, als ze Jozef aan zien komen, wordt zijn mantel afgerukt. Diep zit Jozef in de put.
2 Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten, heel veel kwaad wordt hem verweten. Jozef die onschuldig is komt in de gevangenis.
3 Lange jaren gaan voorbij, maar de Heer is hem nabij. Nieuwe dromen worden wakker door de schenker en de bakker. Maar de schenker, hij vergeet al wat Jozef voor hem deed.
4 Farao hoog op zijn troon droomt een wonderlijke droom. Daarom laat hij Jozef komen en dan worden alle dromen van de koe en korenaar en de maan en sterren waar.
5 God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd, en het kwade valt in duigen en de broers ze moeten buigen: zo houdt God door Jozefs hand ’t volk van Israël in stand.


Lezing: Genesis 39: 5-16
ZINGEN: Lb 427: 5 en 7

Laat Hem besturen, waken
’t is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast


Verkondiging; Gen. 39: 10 en 12
ZINGEN: Psalm 42: 3 en 5 (O)

mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla’t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden


Inzameling van gaven

ZINGEN: Psalm 146: 4 (staand)

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 26 juli 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden