Home > Preken > zondagmorgen 2 augustus 2020,…

zondagmorgen 2 augustus 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje hierboven…

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 2 augustus 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. P. van Langevelde uit Zoetermeer

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Opw. 355 (staand)

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel. (2x)


Stil gebed, votum en groet; (We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 143:8

Laat ’s morgens uw genade dagen
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Lieboek 437:1, 2 en 3

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2.Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3.Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Hand. 8:26-40
ZINGEN: Psalm 87:1,2,3 en 4

1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2.Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren !

3.God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ?In U zijn al onze fonteinen?


Verkondiging
ZINGEN: Psalm 119:6 en 12
6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen !
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: Kom aan boord (kinderlied)

voor de zieken – voor de armen, voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
kom aan boord, ook voor jou is er een plekje
waar je hoort, laat de hoop niet langer varen
kom aan boord, sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand
voor het meisje dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
kom aan boord …(2x)

Inzameling van gaven

ZINGEN: nLB 416: 1 en 4 (staand)

1. Ga met God en Hij zal met je
zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondagmorgen 2 augustus 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden