Home > Preken > zondag 26 juli 2020, video…

zondag 26 juli 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje hierboven!

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 26 juli 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. C. van Atten uit Den Haag

Thema: Voor en bij
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb. 328: 1, 2 en 3 (staand)

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Stilte om tot God te naderen; Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
ZINGEN: Psalm 121: 1 en 4

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn Heere, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lukas 10:30-42
ZINGEN: Psalm 119: 5

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in ’t licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.


Verkondiging
ZINGEN: Psalm 73: 9

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.


DIENST VAN GEBEDEN EN TOEWIJDING

Dankgebed en voorbede


Inzameling van gaven


ZINGEN: Psalm 105:1 (O)

Looft, looft,verheugd, den HEER der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke da├ón
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond’ren dag aan dag.

Geloofsbelijdenis (staand)


ZINGEN: Lb 392: 1 en 3 (staand)


Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Ik heb U nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 26 juli 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

0 Comments

Add a Comment