Home > Preken > Zondag 2 Mei 2021, video…

Zondag 2 Mei 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Zondag 2 Mei 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. M.P. Hofland uit Haarlem

MORGENDIENST
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: 65:1 en 2
1.De stilte zingt U toe, o Heere, in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren; waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

2.Zalig wie door U uitverkoren, mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren, terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd; die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt; met alle overvloed.

Stil gebed
Votum en Groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lied Sela Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

Gods wil voor ons leven
Uitleg maandpsalm
ZINGEN: Psalm 67:1 (maandpsalm)

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Woord voor de kinderen
ZINGEN: Kleuren, kleuren…

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren anders was alles zo grijs en grauw
Rood met geel wordt oranje blauw met geel wordt groen ja, met kleuren kun je heel veel dingen doen kleur een leuke kleurplaat maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met mooie kleuren klei. Kleuren, kleuren …
Alles wat God gemaakt heeft is door Hem gekleurd en door al die kleuren word je opgefleurd zon en regen samen kijk dan eens omhoog en zie al die kleuren in de regenboog. Kleuren, kleuren …

Lezing: 2 Korintiers 1
ZINGEN: Lb. 454: 1,2 en 4
1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk’lijk wist van mijn verdriet?

2 Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

4 Gaat uit in wegen en in velden
en breng verdwaalden bij ons thuis.
Reikt hun de broederhand en meldt hun:
De Koning noodt u in zijn huis’.
Door het geloof zien wij het ware:
de eeuwigheid vervult de tijd.
En iedereen mag dat ervaren
die Christus’ naam met ons belijdt.


Verkondiging: Opgewekt


ZINGEN: Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’
Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan
O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankzegging en voorbede
Inzameling van gaven

de tweede collecte is deze zondag voor de Theologische Universiteit te Apeldoorn. (klik)


ZINGEN: Lb. 442:1,3 en 4

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God
ZINGEN: Wilhelmus vers 1 en 6

Zondag 2 Mei 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden