Home > Preken > advent > zondag 20 december…

zondag 20 december videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven….

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 20 december videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J van der Toorn

MORGENDIENST 20 december, 4e advents zondag
De intocht is ophanden van Hem die wond’ren doet

Welkom en mededelingen

Groeten uit de gemeente

Toelichting bloemschikking

VOORBEREIDING
ZINGEN: Weerklank 454: 1 en 5 (staand)

 1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
  uw komst verwacht ik, meer en meer,
  uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
  Naar U gaat al mijn vreugde uit,
  ik wacht op U, wacht als een bruid,
  reikhalzend hunkert mijn verlangen.
 2. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
  uw komst, de grote ommekeer;
  hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
  Gij die mijn allerliefste zijt,
  kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
  vervul mijn allerdiepst verlangen!


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 96: 1 en 7

 1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
  zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
  boodschap zijn heil van dag tot dag,
  wek bij de volken diep ontzag
  voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: PvN 130
Psalmen voor Nu 130

Uit de diepten roep ik U, Heer mijn God.
Ik heb U nodig Here, luister, nu ik schorgebeden fluister,
luister toch, Heer, luister toch.
Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God,
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag, ons diep ontzag.
Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten dan een mens in lange nachten
wachten op het licht, het morgenlicht.
Israël, hoop op de Heer. Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij!


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Jesaja 52,1-12 en Romeinen 10:9-17

ZINGEN: Liedboek 32: 5

5 Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden
van Gods gezanten voort.
In alle landen, alle steden
weerklinkt des Heren woord.
En waar de Heer verzoening bracht
wordt Sions heil herdacht.


Verkondiging van Jesaja 52,7-10


ZINGEN: Liedboek 127: 1, 2 en 7
1 Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

2 Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

7 Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Inzameling van gaven

De tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor het jeugdwerk in de eigen gemeente


Adventsproject
ZINGEN: Psalm 98: 3 (maandpsalm) en 4

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heeren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4.Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 20 december videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden