Home > Preken > zondag 21 juni 2020, video…

zondag 21 juni 2020, video middagdienst om 16.00 uur van uit de GKv van Leiden

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje….

link naar de videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 21 juni 2020, video middagdienst om 16.00 uur van uit de GKv van Leiden

voorganger: leesdienst door br. P. Dik

Welkom
Votum en Zegengroet
ZINGEN: Psalm 84 : 1 en 3 (GK)

1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer,   bij U te wonen in uw hoven.   U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt, U in uw heiligdom te loven. ‘k Ga jubelend God tegemoet,   die leeft en mij ook leven doet.

3 Welzalig hij die al zijn kracht, en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron, en op hen daalt een milde regen.   Zij worden door uw overvloed; gesterkt met nieuwe levensmoed.


Wet : 10 regels (versie de Ruijter)
ZINGEN: Psalm 84 : 6 (GK)

6 Want God, de HEER, is goed en mild; en voor zijn volk een zon en schild.  Eer en genade zal Hij geven.   U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer, steeds in oprechtheid voor U leven.   Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

Gebed
Schriftlezing : Handelingen 20 : 17 – 38
ZINGEN: Lied (2013) 905 : 1 en 4

Wie zich door God alleen laat leiden; enkel van Hem zijn heil verwacht, weet hem nabij, ook in de tijden; die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd,

Laat dan in stilte ook uw kracht zijn, en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn, die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet; wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet

Zing maar en bid, en ga Gods wegen doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u zegent, u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat, weet dat Hij altijd met ons gaat


Preek
ZINGEN: Lied (2013) 754 : 1, 2 en 3

1 Liefde Gods die elk beminnen; hemelhoog te boven gaat, kom in onze harten binnen; met uw milde overdaad. Jezus, één en al ontferming,   daal van uit den hoge neer; met uw heerlijke bescherming; in ons bevend hart, o Heer.

2 God almachtig boven mate,   die zo nederig verscheen,   keer opeens terug en laat ons;   nooit meer, nooit meer hier alleen.   Laat ons in de kerk U prijzen;   met uw heiligen omhoog;   tot in ’s hemels paradijzen; wij U zien van oog tot oog.

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen;   o voltooi het: maak ons rein, tot de wereld is gewonnen; en in U hersteld zal zijn,   tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdende van licht tot licht, leggend onze gouden kronen, zingend voor uw aangezicht.


Gebed
Mededelingen
Collecte


ZINGEN: Lied (2013) 416 : 1 en 4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.


Zegen

zondag 21 juni 2020, video middagdienst om 16.00 uur van uit de GKv van Leiden