Home > Preken > zondag 21 juni 2020,…

zondag 21 juni 2020, videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren, klik op het pijltje..

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 21 juni 2020, videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Kerk achter de schermen

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: 65: 1 en 6 (maandpsalm)

1.De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lb 328

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Handelingen 12 (gelezen door Johan Flikweert)
ZINGEN: nPsalm 3

De Nieuwe Psalmberijming 3
1.O HEER, mijn vijand staat met man en macht paraat om tegen mij te strijden.
Hoor hoe men mij bespot: ‘Hij krijgt geen hulp van God.’ Maar U zult mij bevrijden!
U bent mijn schild, mijn eer. U richt mij op wanneer mijn krachten het begeven.
Vanuit Jeruzalem beantwoordt U mijn stem; uw liefde laat mij leven.

2.Ik sliep gerust vannacht: de HEER heeft nieuwe kracht voor deze dag gegeven.
Ik vrees het leger niet dat mij als mikpunt ziet en uit is op mijn leven.
Sta op, mijn God, en raak mijn vijand op de kaak; verbrijzel al zijn tanden.
HEER, help ons in de strijd. Bevrijd uw volk en spreid uw zegenende handen.


Verkondiging, kern Handelingen 12,5
~ lockdown
~ alert blijven
~ groei Goddank


ZINGEN: Lb 330: 1 en 3

1.Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd’ ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard, en wat voor wijzen bleef verborgen, werd kinderen geopenbaard.

3.Gemeente aan wier aardse handen, dit hemels woord is toevertrouwd, o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen, op mensengunst of -heerlijkheid? ’t Verwaait als gras en weidebloemen. – Gods woord bestaat in eeuwigheid!


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Inzameling van gaven
collecte lied: ‘Jezus overwinnaar’ (kinderlied, keuze van Fabian Uylen)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen.


Geloofsbelijdenis

ZINGEN: Lb 466

Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mijn ziele tot een zegen;
dan waakt alom een eng’lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

2
En wat er dreig’, of wie er woed’,
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat’ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

3
Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan ’t meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
de trouwe Vader van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 21 juni 2020, videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden