Home > Preken > zondag 28 juni 2020, video…

zondag 28 juni 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje..

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 28 juni 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Kerk, klaar voor de krachtmeting?

1. Op uw plaatsen?

2. Gaan!

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 108: 1

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Stilte om tot God te naderen, Groet van God – belijdenis van vertrouwen

VEROOTMOEDIGING

ZINGEN: nPsalm 45: 1 en 2

 1. Met dit gedicht wil ik de koning loven; de woorden springen in mijn hart naar boven.
Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt; wij zien dat God zijn zegen op u legt.

2. Grijp zwaard en boog, trek onbevreesd ten strijde; kom stralend naar de overwinning rijden!
U voert de strijd voor waarheid, trouw en recht; uw pijlen treffen elk die met u vecht.
Wij mogen veel van God in u ervaren: onwankelbaar doorstaat uw troon de jaren terwijl u eerlijk over ons regeert, het goede liefhebt en het kwade weert.

Gods wil voor ons leven

ZINGEN: NLb 938 gesproken lied met orgel

 1. Christus die U wilt tooien in het gewaad der schrift,
  ik berg mij in haar plooien. Met mijn bestaan op drift,
  met mijn gemiste kansen, mijn schaamte en mijn spijt,
  mag ik mij daar verschansen. Uw woord alleen bevrijdt.
 2. Christus die U bekleed hebt met wat geschreven staat,
  en die terdege weet hebt van wat mij lijden laat,
  U grijp ik bij uw kleren en laat niet los tenzij
  Gij U tot mij wilt keren, uw zegen legt op mij.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Handelingen 1,4-8 en 13,1-12

ZINGEN: Lb 304: 2 gesproken lied met orgel

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden,
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden
en d’ adem zijner lippen overmant,
de tegenstand.

Verkondiging van Handelingen 13,1-12

ZINGEN: Opw. 354: 1 en 2

Glorie aan God! (4x)
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

Gebeden, afsluitend met het zingen van het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk wij ook aan anderen vergeven,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.

Inzameling van gaven, live orgelspel

De tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor de emeritikas!

ZINGEN: Psalm 65: 5 en 6 (maandpsalm)

5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

ZENDING EN ZEGEN

Zegen van God

zondag 28 juni 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden