Home > Preken > zondag 21 maart 2021, video…

zondag 21 maart 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 21 maart 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds A. J. van der Toorn

Wat is Jezus je waard?
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 92: 1, 2 en 3

1Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den Heere prijst,
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heeren

3Gij hebt mij door uw daden, / o Heere God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING

ZINGEN: Psalm 73: 10 en 11
Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer ?
Wat kan op aarde mij bekoren ?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

11 Want allen die U verre staan,
zij zullen eens te gronde gaan.
Gij stort hen neer in de ellende,
die zich in ontrouw van U wenden.
Maar ’t is mijn ziel en zaligheid
te zijn bij God, die zelf mij leidt.
‘k Vertrouw op Hem geheel en al,
den Heer, wiens werk ik roemen zal.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: nPsalm 32: 3 (maandpsalm)

3. ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat doet,
zoals een ezel die men dwingen moet.’
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 14,1-11
ZINGEN: WK 6: 3 en 4 (bij 1 Kronieken 29,10-20)

 1. Wat Gij, o goede God en Heer,
  ons wilde toevertrouwen,
  dat is van U – Gij krijgt het weer
  om U een huis te bouwen.
  Die onze harten peilt en proeft,
  wij zijn oprecht genegen
  te geven wat uw dienst behoeft:
  wij geven van uw zegen.
 2. O God van vader Abraham
  en van wie na hem kwamen,
  aanvaard wat uit uw handen kwam:
  ons dankbaar ja en amen.
  God, laat ons tot in eeuwigheid
  U dienen in uw woning
  en U volkomen toegewijd
  lofzingen – onze Koning!


Verkondiging
ZINGEN: Jezus’ liefde voor mij (Sela)

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Paasproject kinderkring ‘Jezus gaat ons voor’
ZINGEN: Paasprojectlied

Jezus is de ware wijnstok, blijf verbonden met je Heer
Jezus is de ware wijnstok, jij draagt vruchten tot zijn eer.
In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is de ware wijnstok, blijf verbonden met je Heer
Jezus is de ware wijnstok, jij draagt vruchten tot zijn eer.


Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor de Emeritikas


ZINGEN: Opwekking 126

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 21 maart 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden