Home > Preken > Pinksteren > zondag 23 mei 2021;…

zondag 23 mei 2021; “Pinksteren”, video-uitzending om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 23 mei 2021; “Pinksteren“, video-uitzending om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

voorganger ds. W.P. de Groot uit Zoetermeer

Tekst: ‘de zeven geesten voor Zijn troon………’
Welkom en mededelingen
Uitleg bloemschikking
VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 87

1.Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren !

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: In U zijn al onze fonteinen?

Stil gebed; Votum en Groet

ZINGEN: Lb. 239: 1, 4, 6 en 7

1 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

4 Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

6 Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Gods wil voor ons leven uit Math. 22, 37-40 en Gal. 5, 22. 25
ZINGEN: Psalm 67:1 (maandpsalm)

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing 1: Jesaja 11:1-5

ZINGEN: Psalm 107: 9
9. Waarom sluit gij uw ogen ?
Zijn licht ontsteekt het licht,
zijn geest komt aangevlogen,
verheft uw aangezicht !
Dankt dan den Heer als gij
de doodsnacht zijt ontvloden –
de schemer gaat voorbij,
de morgen is ontboden.

Schriftlezing 2: Handel. 2:1-4
Schriftlezing 3: Openb. 1:1-6

ZINGEN: Lb. 304: 1 en 3

1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3. De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Verkondiging (Openb. 1 vers 4)

ZINGEN: Lb. 244: 1 en 4
1.Christus stoot de hemel open,
een vuur komt door de wereld lopen,
een nieuw getij breekt haastig aan.
Hoor, de Geest vaart door het heden,
vanwaar? waarheen? met sterke schreden,
geen tegenstand kan Hem weerstaan.
Geeft op uw trots verzet,
verliest u aan zijn wet.
Gij zijt veilig
in zijn domein,
nooit meer alleen,
want nimmer zult gij wezen zijn.

4.Eenmaal zal Hem alles prijzen,
de Geest zal allen onderwijzen:
wie wederstond, wordt overmocht.
Geest van liefde, wijsheid, krachten,
de wereld blijft uw leiding wachten,
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.
Jeruzalem, treed uit,
verheug u als een bruid,
zie uw Koning!
Uw schreden richt
de gids ten licht:
Hij opent eeuwig vergezicht.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankzegging en voorbede
Pinksterproject
ZINGEN: Oké voor Kids 3: Dank U wel

Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij (2x)

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij (2x)

Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij


Inzameling van gaven

de 2e collecte is vandaag voor de Buitenlandse zending! (klik)
ZINGEN: Lb. 477: 1 en 2

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 23 mei 2021; “Pinksteren”, video-uitzending om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden