Home > Preken > zondagmiddag 24 mei 2020,…

zondagmiddag 24 mei 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv Herengrachtkerk te Leiden

om de dienst te beluisteren, klik op het pijltje…..

link naar de videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondagmiddag 24 mei 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv Herengrachtkerk te Leiden

Voorganger ds. T. Jakobs, predikant van de Protestantse Marekerk te Leiden

Welkom

Votum/Groet

ZINGEN: Psalm 42: 1 en 7 (GK)

1 Heer, een hert in dorre streken, smacht niet sterker naar ’t genot
van de koele waterbeken, dan mijn ziel naar U, o God.
Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft.
Wanneer zal ik met de zijnen, voor Gods aangezicht verschijnen?

7 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust?
Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust.
Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God.
Hoop op Hem, en zie naar boven,’ ik zal God, mijn God weer loven!


Wetslezing
ZINGEN: Lb. 483: 1, 2 en 4

Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud,
wekt Gij ons verlangen,
ach, ons hart is verward,
leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.

Want de lichten die wij zelf,
aan de hemel stelden,
glinst’ren in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans, dooft nochtans,
dan is heel uw leven,
door de nacht omgeven.

Christus stille vaste ster,
o Gij licht de lichten,
waarnaar wij van her en der,
onze schreden richten,
geef ons moe; ’t is ons goed,
U te zien getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.


Gebed
Schriftlezing: Psalm 84: 1-5
ZINGEN: Psalm 84: 3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.


Schriftlezing: Psalm 84: 8-11
ZINGEN: Psalm 84: 6 (GK)

Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.
U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer
steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig, HEER, wie op U bouwt,
en zich geheel U toevertrouwt.


Preek
ZINGEN: Psalm 27: 2

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef !
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.


Gebed


Mededelingen

Collecte

In Beverwijk Westzaan is de 2e collecte voor Deputaten Pastoraat in de gezondheidszorg


ZINGEN: Lb. 459: 1 – 6

1. Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2.Liederen zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.

3.Door de nacht leidt ons ten leven,
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

4.In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt,
op de kruistocht door het duister,
naar de lichte eeuwigheid.

5.Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

6. Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.


Zegen

zondagmiddag 24 mei 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv Herengrachtkerk te Leiden