Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondagmiddag 26 April 2020,…

zondagmiddag 26 April 2020, dienst vanuit de CGK van Leiden

zondagmiddag 26 April 2020, dienst vanuit de CGK van Leiden (dit is een eerder opgenomen dienst over zondag 5 en 6 van de Heidelbergse Catechismus)

Voorganger ds. M. Groen predikant van de CGK van Den Haag

Welkom en mededelingen


VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 97: 1, 4 en 6 (staand)

1.Groot Koning is de Heer. / Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

4. God trad voor ons in ’t krijt. / Uw volk, Heer, is verblijd.
Hoor, Sions dochters zingen / van uwe rechtsgedingen.
O Koning van ’t heelal, / die eeuwig heersen zal,
hoog boven godenmacht / verheft Gij U en lacht.
Wij juichen om hun val.

6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer !

Stilte om tot God te naderen

Votum en groet
ZINGEN: Psalm 43: 3 en 4

3. O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

(We gaan zitten)

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Exodus 32:30-34; Hebreeën 7:20b-28


ZINGEN: Opwekking 430
1 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.

2 U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.


Verkondiging
ZINGEN: Lb 446 : 1, 2, 3, 4,
5, 6 en 7

1
 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 uw naam die mij geloven doet: 
 Gij gaat mij reddend voor; 
  
 2
 uw naam die onze wonden heelt 
 en ons met manna spijst, 
 die onze dood en zonde deelt 
 en onze vrees verdrijft. 
  
 3
 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
 mijn koning en profeet, 
 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
 mijn weg waarop ik treed; 
  
 4
 al wat ik doe, al wat ik wil, 
 het is te zwak, te koud, 
 maar sterk en vurig wordt de ziel 
 wanneer zij U aanschouwt. 
  
 5
 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
 een zon diep in de nacht, 
 roep ik uw nadering reeds uit 
 omdat ik U verwacht. 
  
 6
 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 als ik van alles scheiden moet 
 gaat nog die naam mij voor. 
  
 7
 O naam, eeuwige ademtocht, 
 een sterveling ben ik, 
 als eens mijn eigen adem stokt 
 dan draagt mij uw muziek.  

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankgebed en voorbede
ZINGEN: Opwekking 167: 1 en 2

1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

inzameling van gaven;  in Beverwijk Westzaan is de 2e collecte voor: De Emeritikas! 
Geloofsbelijdenis (staand)

ZINGEN: Opwekking 167: 3

3 Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondagmiddag 26 April 2020, dienst vanuit de CGK van Leiden