Home > Preken > zondag 28 februari 2021,…

zondag 28 februari 2021, video -morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 28 februari 2021, video -morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger Prof. Dr. G. C. den Hertog uit Apeldoorn

Welkom en mededelingen
Toelichting bloemschikking
VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 84: 1 en 3

1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3.Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.


Stil gebed
Onze hulp en groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 61: 1 en 3 (maandpsalm)

1 O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
roep ik, ver bij U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.

3 Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen
waar G’ uw vleuglen om mij slaat.
Want Gij weet wien ik mij wijdde, / dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat !

Wetslezing
ZINGEN: Psalm 24: 1, 2 en 5

1 De aarde en haar volheid zijn
des Heeren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2 Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan ?
Wie mag de tempel binnentreden ?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.


5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van ’s hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Lucas 9: 28‑56
ZINGEN: Liedboek 313: 3, 4, 5 en 6

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk’re tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Verkondiging
ZINGEN: Schriftberijming 28: 2, 3 en 4

2 Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.

3 Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.
Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.

4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Paasproject kinderkring ‘Jezus gaat ons voor’
ZINGEN: Lied Paasproject

Paasprojectlied ‘Jezus gaat ons voor’
Jezus is het licht der wereld,
breekt door alle duisternis.
Jezus is het licht der wereld,
toont je dat er uitzicht is
In een wereld vol van vragen,
is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is het licht der wereld,
breekt door alle duisternis.
Jezus is het licht der wereld,
toont je dat er uitzicht is


Inzameling van gaven

De 2e collecte in Beverwijk Westzaan is vandaag voor het pastoraat in de gezondheidszorg

ZINGEN: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 (staand)

1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2 Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren !

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ?In U zijn al onze fonteinen?


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 28 februari 2021, video -morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden