Home > Preken > zondag 28 maart 2021, video…

zondag 28 maart 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven…

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 28 maart 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Wie is er klaar voor Pasen?
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 69: 1 en 4

1. Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,
ik heb geen vaste grond onder de voeten.
Zal ik dan in het niet verzinken moeten,
in het moeras des doods, waar alles zwijgt ?
Ik heb geroepen tot mijn stem ’t begaf.
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.
Het diepe water wordt mij tot een graf,
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.

4. Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
ik smeek U om een stonde van genade,
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
laat mij niet door het water overstelpen.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen

(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lb 177: 1 en 6

1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: nPsalm 32: 3 (maandpsalm)

3. ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat doet,
zoals een ezel die men dwingen moet.’
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 14,12-31

ZINGEN: Psalm 23 (Sela)

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Verkondiging
ZINGEN: nLb 571

In stille nacht houdt Hij de wacht waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe, hebben wij Hem verlaten.

Waarom blijft niet het laatste lied in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd. De dood houdt ons omvangen.

De beker vol van vreugdewijn heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid hebben wij Hem geschonken.

In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw heeft Hij aan ons gegeven.

Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen:
Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij, en ik Hem toebehoren.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Paasproject ‘Jezus gaat ons voor’


ZINGEN: Paasprojectlied

Jezus, opstanding en leven, roept zijn vriend weer uit zijn graf.
Jezus, opstanding en leven, neemt de dood zijn macht eens af.
In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus, opstanding en leven, roept zijn vriend weer uit zijn graf.
Jezus, opstanding en leven, neemt de dood zijn macht eens af

Inzameling van gaven


de tweede collecte voor Beverwijk – Westzaan is voor deputaten Onderlinge Bijstand en Advies


ZINGEN: geloofsbelijdenis

k Geloof in God, Hij is mijn Vader, almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer in Jezus Christus, onze Heer.
Die van de heil’ge Geest ontvangen als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd.
Stierf aan het kruis, lag in het graf tot in de hel daalde Hij af.
‘k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God.
Vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.
Ook wordt de Geest door mij beleden. ‘k Geloof een kerk die God ons geeft
ware gemeenschap van de heil’gen, dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 28 maart 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.