Home > Preken > zondag 29 maart 2020,…

zondag 29 maart 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de Opstandingskerk te Leiden

zondag 29 maart 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de Opstandingskerk te Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

orde van dienst:

Voorbereidingen voor Pasen (5)
” De mens te kijk gezet”


Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 42: 1 en 3

 1. Evenals een moede hinde
  naar het klare water smacht,
  schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
  die ik ademloos verwacht.
  Ja, ik zoek zijn aangezicht,
  God van leven, God van licht.
  Wanneer zal ik Hem weer loven,
  juichend staan in zijn voorhoven ?

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

VEROOTMOEDIGING

ZINGEN: Lb 175


Vers 1:
O wij arme zondaars, bedelaars onrein,
die in zonde ontvangen en geboren zijn,
onze schulden brachten ons in zo grote nood,
dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Vers 2:Had de Here Jezus ons niet opgezocht,
mens onder de mensen, en ons vrijgekocht,
Hij alleen tot sterven voor anderen bereid,
wij waren verloren in alle eeuwigheid.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Vers 3:Hoe zal ’t God de Here ooit worden geloond,
dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond,
ja, dat Hij zijn Een’ge, zijn Zoon gegeven heeft
tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft!
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Vers 4:Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood
eenzaam en verlaten stierf de bitt’re dood,
U die met de Vader zult heersen voor altijd:
leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Johannes 19,1-16a

ZINGEN: Nieuwe Psalm berijming Psalm 69: 3 en 5

3. Om U word ik verstoten en gesard. In mijn familiekring heb ik geen leven,
omdat ik U mijn liefde heb gegeven. Wie U bespotten, trappen op mijn hart.
Ik huil terwijl het brood me tegenstaat. Verdrietig loop ik rond in oude kleren.
Ze lallen liedjes over mij op straat. Hoor hoe ze leuzen over mij scanderen.

5.HEER, antwoord mij, want U bent trouw en goed.
Verberg U niet, maar kom mij snel bevrijden.
Ik ben uw knecht, toon mij uw medelijden. U weet dat ik veel hoon verdragen moet.
Ik zocht, maar vond geen troost in al mijn pijn. Er is geen mens die nog van mij wil weten. Als ik wil drinken, krijg ik zure wijn. Mijn vijanden vergiftigen mijn eten.


Paasproject ‘Ken je Mij?’ – Hoe kijk je naar Mij?

ZINGEN: Opwekking 242

Opwekking 242
Met vreugde zal ik tot U zingen Heer, U bent de Rots van mijn verlossing.
‘k Kom met een danklied voor uw troon, o Heer, en verhoog U met gezang.
U bent de Heerser over al wat leeft, U houdt de diepte der aard’ in uw hand.
Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer, U bent de rots van mijn verlossing.

Met vreugde zal ik tot U zingen Heer, U bent de Rots van mijn verlossing.
‘k Kom met een danklied voor uw troon, o Heer, en verhoog U met gezang.
U bent de Heerser over al wat leeft, U houdt de diepte der aard’ in uw hand.
Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer, U bent de rots van mijn verlossing.


Verkondiging, kern: Johannes 19,5 en 14

ZINGEN: Is dat mijn Koning?

 1. Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad’ren wens, is dat, is dat zijn kroning?
  Zie, zie, aanschouw de mens! Moet Hij dat spotkleed dragen,
  dat riet, die doornenkroon, lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon?
 2. Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon; ik doe dat kleed Hem dragen,
  dat riet, die doornenkroon; ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan;
  ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm’ren aan.
 3. O Jezus, man van smarten, Gij aller vaad’ren wens, herinner aller harten
  ’t aandoenlijk: “Zie den mens!” Laat mij toch nooit vergeten
  die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: ’t is al voor mij geschied!


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden

Geloofsbelijdenis

ZINGEN: Psalm 31: 4 (maandpsalm)

In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

We collecteren vandaag voor de eigen kerk en (2e) voor deputaten Evangelisatie; klik op de link hieronder voor verdere info!

ZENDING EN ZEGEN

Zegen van God

zondag 29 maart 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de Opstandingskerk te Leiden