Home > Preken > Zondag 3 mei 2020,…

Zondag 3 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voor de videodienst om 10.00 uur klik hier: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Zondag 3 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Houd vol! We leven niet voor niets met de Heer

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING


ZINGEN: Psalm 150a: 1, 2 en 3, 4(?)

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem Die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem Die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord Zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 25: 2

2. Heere, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: 1 Korintiërs 15,1-11 en 50-58
ZINGEN: Psalm 90: 8

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.


Verkondiging, kerntekst 1 Korintiërs 15,58


ZINGEN: Lb 210: 1, 2 en 4

1. Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in één bewogen nacht; een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wond’ren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, open uw dode oren;kom uit het graf dat u ontsluit, kom uit en word geboren! Toen heeft zich in het vroegste licht de nieuwe Adam opgericht, ons allen lang tevoren.

3.Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen; bloemen en vogels, alles roemt Hem als in den beginne. Keerde de Heer der schepping weer,dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen.

4.Sta op – Hij gaat al voor ons uit,de schoot van ’t graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid, -werp af uw boze dromen.Want Hij, ons hoofd, is voorgegaan,is voor het lichaam nu vrij baan; naar een bestaan volkomen.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: OTh 531 (kinderlied)

refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.
1. Als je ‘s avonds niet kunt slapen, als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen die de Heer bij name kent. refrein
2. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet. refrein

Inzameling van gaven,

De tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de Theologische universiteit

collectelied = Opwekking 798

Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol…

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol…

ZINGEN: Lb 473: 1 en 10 (staand)

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.

10. Neem ook mijn liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer,
Neem mijzelf en voor altijd,
ben ik aan U toegewijd,

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God
ZINGEN: Wilhelmus: 1 en 6

Zondag 3 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden