Home > Preken > zondag 31 januari 2021, video…

zondag 31 januari 2021, video – morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: : https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 31 januari 2021, video – morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden.

Voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: “Kun je Me horen?”

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 63: 1, 2 en 3
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten, en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, – schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2. Eens zag ik in uw tempelhof; U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen.

3. Wanneer ik wakend in de nacht; mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Liedboek 328
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gods wil voor ons leven

ZINGEN: Opw. 244

Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 4,1-20
ZINGEN: Psalm 95: 1 en 4 (O)

Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.


Verkondiging
ZINGEN: Het Woord van God

Het Woord van God brengt goede vruchten voort, in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: het keert niet onvervuld terug.
Beproef mijn hart dat voor u openligt; niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, moet zwijgen als U tot mij spreekt.
De stem van liefde die in stilte spreekt; een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; diep in mijn hart uw woorden schrijft.
O levend brood dat al mijn honger stilt, waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, is Christus die ik toebehoor.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

Gebeden
Inzameling van gaven

in Beverwijk – Westzaan is de 2e collecte voor de Emeritikas


ZINGEN: Psalm 117 (maandpsalm)

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan !


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 31 januari 2021, video – morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden