Home > Preken > Pinksteren > zondag 31 mei, Pinksteren …

zondag 31 mei, Pinksteren 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de Herengracht kerk te Leiden

link naar de videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 31 mei, Pinksteren 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de Herengracht kerk te Leiden.

voorganger ds. M.K. Boersema

Woorden van welkom

Votum/Groet

ZINGEN: Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voeltde liefde zicht thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!


Bidden

Lezen: Handelingen 2: 37-42 daarna ZINGEN: GK 102a: 1 en 2

1 Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d’ aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alleen.
De beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
’t Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden.
Heden is het pinksterfeest.
Looft en dankt de Heilge Geest!

2 Looft de Geest, die van de Vader
en de Zoon is uitgegaan.
Zingt Hem psalmen altegader,
roept zijn naam uit, bidt Hem aan.
Hem die, gaav’ en gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort.
Looft, o volk, de Geest des levens,
Hem die schept en wederschept,
die g’ in ’t hart ontvangen hebt.


Lezen: Psalm 117
ZINGEN: Psalm 117 (2x GK en nPs)

Psalm 117 GK
Loof, alle volken, loof de Heer,
roem, alle naties, roem zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Hef met ons ‘Halleluja’ aan!

Nieuwe Psalmberijming 117

 1. Breng, volken, hulde aan de HEER.
  Erken Hem, landen, geef Hem eer,
  want Hij is overstelpend goed;
  zijn liefde straalt ons tegemoet.
  Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid.
  Lof aan de HEER, nu en altijd!


Preek
ZINGEN: Hemelhoog lied 367

Hemelhoog lied 367


Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft,
waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.


Verlies en tekens van Christus’ overwinning bij een Ethiopische natie
ZINGEN: GK 167: 1-3

1 Samen in de naam van Jezus; heffen wij het loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen; en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten; dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal; doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren; omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen; die door mensen zijn gemaakt.
3 Prijst de Heer, de weg is open; naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen; breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

2e collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de Buitenlandse Zending!


Geloofsbelijdenis
Gebed
ZINGEN: Opwekking 553

1 Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

Refrein: In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

2 Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis. (Refrein)

3 Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x
(Refrein 2x)


Zegen

zondag 31 mei, Pinksteren 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de Herengracht kerk te Leiden