Home > Preken > Pinksteren > zondag 31 mei, Pinksteren…

zondag 31 mei, Pinksteren 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

beluisteren? klik op het pijltje…

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 31 mei, Pinksteren 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Gods reactie op de wereldwijde verwarring
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Opwekking 167


1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lb 249

1.Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2.Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3.Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.


Lezen van Gods wil uit Galaten 5,13-26
ZINGEN: Witter dan sneeuw (naar Psalm 51)

Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Genesis 11,1-9
ZINGEN: nPsalm 67: 1

  1. God, geef genade, geef uw zegen; toon ons uw stralende gezicht.
    Op aarde kent men dan uw wegen; de wereld ziet uw reddend licht.
    refrein: Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen, zeggen: God is goed! Laat de wereld zingen van de grote dingen die U deed en doet.


Lezing: Handelingen 2,1-13
ZINGEN: nPsalm 67: 2

2.Laat alle volken zich verblijden omdat U wereldwijd regeert.
U zult de landen eerlijk leiden; elk onrecht wordt door U gekeerd. refrein: Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen, zeggen: God is goed! Laat de wereld zingen van de grote dingen die U deed en doet.

Verkondiging, kern: Handelingen 2,6
ZINGEN: nPsalm 67: 3 (+ refrein)

3.De aarde heeft haar oogst gegeven; God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven vereren Hem met diep ontzag. refrein: Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen, zeggen: God is goed! Laat de wereld zingen van de grote dingen die U deed en doet.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
filmpje alphacursus
Gebeden
ZINGEN: OTh 531(kinderlied; keuze van Matthias den Hertog)

refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen die de Heer bij name kent. refrein

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet. refrein


Inzameling van gaven

2e collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de Buitenlandse Zending!


ZINGEN: Psalm 72: 1 (maandpsalm) en 6

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 31 mei, Pinksteren 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden