Home > Preken > zondag 7 juni 2020,…

zondag 7 juni 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

dienst naluisteren? klik op het pijltje….

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 7 juni 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

orde van dienst:

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING

ZINGEN: Opw 733 (op verzoek van Anne Wielenga-
van der Keur, vanwege haar 25-jarig huwelijk)

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
refrein

En op dit dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
refrein

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lb 231: 1 en 2

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboorne uit de dood,
zich diep ootmoedig buige.

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen.
Geheel de aard’ en ’t hemelhof
moet van uw eer gewagen.


ZINGEN: De steen is weg (keuze van Florian
Brussee)

De steen is weg (kinderlied Elly en Rikkert; keuze Florian Brussee)
Een steen op het graf. Die kan er niet af. Iedereen treurt.
Maar kijk ‘es wat er is gebeurd:
De steen is weg. De weg is vrij. Het graf is leeg. De pijn voorbij. Want Jezus leeft.
En de steen is weg, weg, helemaal weg.
Een steen op mijn hart, zo zwaar en zo zwart. Het komt nooit meer goed.
Maar kijk ‘es hier wat Jezus doet:
De steen is weg. Mijn hart is vrij. Ik voel me nieuw. God is bij mij. Wat Jezus leeft.
En de steen is weg, weg, helemaal weg. Foetsie


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Psalm 89,20-38 en Openbaring 1,1-8
(gelezen door Rosalie Remijn)
ZINGEN: Psalm 89: 1 en 4

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heeren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

4. Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk ?
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk.
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden,
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede.
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken
is door uw sterke arm geslagen en gebroken.


Verkondiging van Openbaring 1,4-8
ZINGEN: Psalm 72: 6 en 7

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.


ZINGEN: Psalm 65: 6 (maandpsalm; uitleg door
Kristel van Dijk)

Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden


COLLECTELIED: U geeft rust (gezongen door 20
verschillende kerken)

U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel
De aarde kent uw grote kracht. Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep, wordt stil voor U, die alles schiep.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen. U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij.
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt in zee, de weg is vrij.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen. U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.


Inzameling van gaven
Geloofsbelijdenis
ZINGEN: Lb 231: 3 en 4 (staand)

3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.

4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng’len, samen,
juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 7 juni 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden