Home > Preken > zondag 5 juli 2020,…

zondag 5 juli 2020, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst nabeluisteren; klik op het pijltje hierboven!

link naar de video-dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 5 juli 2020, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Als Bijbellezen persoonlijk wordt

  1. het hoogste woord
  2. het laatste woord

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 84: 1 (staand)

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.


Stilte om tot God te naderen


Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)


VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 84: 3

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: nLb Psalm 25a

  1. Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt. Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet. Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt? Gij zult mijn voeten sturen In ’t duister van de tijd.
  2. Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op, dat ik opnieuw gestadig kan gaan in ’s levens loop. Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet, mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt.

Kinderen gaan naar de kinderkring

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Handelingen 13, 13-41

ZINGEN: Nu laat U mij in vrede gaan: 1 en 2

1. Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons uw genade niet. O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet.

2. U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint.


Lezing: Handelingen 13,42-52

Verkondiging, kern Handelingen 13,46-48

ZINGEN: nPsalm 87

  1. Op hoge heuvels met een rijk verleden, gewijde bergen, heilig voor de HEER, ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer dan van de pracht en praal van Jakobs steden.
  2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren; ook Filistea, Tyrus, Babylon en Nubië, elk volk onder de zon is hier in Sion, stad van God, geboren.
  3. De hele wereld zal van Sion horen. De Allerhoogste houdt haar zelf in stand. De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: ‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’
  4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’, zo zingen alle volken in refrein. Ze dansen van geluk, van groot tot klein: ‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

Gebeden
Kinderen komen terug uit de kinderkring
ZINGEN: opwK 80

Ik ben nooit alleen, nooit alleen, want Hij is bij mij. Ik ben nooit alleen, want Jezus woont in mijn hart. Jezus, Jezus, Hij is bij mij. Jezus, Jezus, woont in mijn hart.


Inzameling van gaven


ZINGEN: Lb 481: 1 en 2 (staand)

de 2e collecte in Beverwijk -Westzaan is voor deputaten Evangelisatie!

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

2.Maak ons vol-brengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 5 juli 2020, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden