Home > Preken > zondag 7 februari 2021, video…

zondag 7 februari 2021, video – morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: : https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 7 februari 2021, video – morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Vertrouwen vinden; hulpverleningszondag
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalm 121: 1 (O)

‘k sla d ogen naar ’t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht;
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de Heer alleen,
die hemel zee en aarde;
eerst schiep en sinds bewaarde.

Stilte om tot God te naderen; Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: nieuwe Liedboek 837: 1, 3 en 4

Iedereen zoekt U, jong of oud, speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Heer, als ons denken U ontkent, kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt, wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand, neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

Koning, Uw rijk is zo nabij, open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij, totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind, zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 103: 1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

ZINGEN: Psalm 61: 1 (maandpsalm)

O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
roep ik, ver bij U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.
DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT; Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Markus 2 vers 1-17

LUISTERLIED: Psalm 55Verkondiging van Markus 2,1-12

ZINGEN: Psalm 130: 2 en 4

2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed ?
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

4. Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit !
De Heer is vast besloten / tot goedertierenheid !
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld
aan Israëls bevrijding / van onrecht en van schuld.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: Goliath (kinderlied, keuze van Bart Heemskerk)

het volk van Israël had een enorm groot probleem – ’t was Goliath, een reus, nee echt, je kon er niet om heen – hij was geweldig fors en breed en zo ontzettend lang – hij stond te schreeuwen en te schelden, iedereen werd bang – maar David zag ‘m staan en dacht: “ik kan me sterk vergissen
maar Goliath die is zo groot, ik kan ‘m echt niet missen”

David zei: “Wees maar niet bang voor deze Filistijn – ik reken met hem af, echt waar, ik krijg ‘m heus wel klein – de koning zei: “je hebt er geen idee van hoe dat gaat – jij bent nog veels te jong en hij is al zo lang soldaat – maar David zei: “Soms vecht ik tegen leeuwen en ook beren
God zal mij beschermen als ik hem z’n les ga leren

Goliath, wie denk je wel niet dat je bent – je doet wel heel erg stoer, als of iedereen je kent
ze zeggen dan misschien wel: “jij bent onze grote held” – maar, Goliath, je allerlaatste uren zijn geteld

jij komt op me af met je zwaard en met je speer – maar ik kom in de naam van de allerhoogste Heer – jij gaat zo nog letterlijk naar de Filistijnen – want Goliath, ik maak je zo meteen een koppie kleiner – want God vecht niet met wapens die door mensen zijn bedacht
Hij zal overwinnen en geeft jou in onze macht

Goliath had nooit gedacht dat hij dit niet zou winnen – want toen hij in de aanval ging schoot hem iets te binnen – een kiezelsteen van David had zijn voorhoofd zo verwond
dat hij niet meer kon blijven staan en viel toen op de grond – David nam het grote zwaard, het klinkt misschien wat maf – maar aan het eind van dit verhaal is de kop er af

Goliath, wie denk…..

heb je zorgen en problemen, zo ontzettend groot – denk dan eens aan David die die reus toen heeft gedood – de oplossing voor het probleem had hij niet zelf bedacht – hij had de overwinning echt alleen van God verwacht – net als toen bij David wil God ook nu bij jou zijn
met Hem krijg jij je zorgen en problemen ook wel klein!


Inzameling van gaven

2e collecte is vandaag voor de hulpverlening in binnen en buitenland!


ZINGEN: Opwekking 805

Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit, weggeschopt en opgesloten. Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan! Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze kracht te boven, laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid.


naar het lied: https://www.youtube.com/watch?v=uHTyq8SMmLE

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 7 februari 2021, video – morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden