Home > Preken > zondag 7 maart 2021, video…

zondag 7 maart 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven!

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 7 maart 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Met Jezus onderweg: Wat kan Hij voor je doen?
Welkom en mededelingen
Uitleg bloemschikking
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 122: 1 en 2

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ?Gord u aan
om naar des Heeren huis te gaan !
Kom ga met ons en doe als wij !?
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten !
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2. Hoe zijn de stammen opgegaan !
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil’ge muren staan !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heeren woord, om zijns naams ere !
Zo is het Israel gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren !

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 72: 1 en 4

1.Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4.Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 25: 3 en 4

3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk’ ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren !
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

5. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ’t zacht gemoed
in het effen recht des Heeren:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

ZINGEN: nPsalm 32: 3 (maandpsalm)

De Nieuwe Psalmberijming 32: 3
‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat doet,
zoals een ezel die men dwingen moet.’
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 10,32-52
ZINGEN: nLb 182

Blinde man, ga voort gij, blinde man, ga weg. Schreeuw niet: Here, hoor mij!
Blinde man, ga voort gij, zwijg toch, waarom stoort gij Jezus op zijn weg?
Blinde man, houd moed nu, Jezus staat al stil. Blinde man, Hij roept u,
blinde man, houd moed nu, spring maar op en spoed u, hoor naar wat Hij wil.
‘Zoon van David, wilt Gij dat ik U mag zien? Alle kwalen heelt Gij,
alle honger stilt Gij. Vraagt Gij mij: wat wilt gij? Heer, dat ik mag zien!’
Blinde man, vertrouw nu op wat Hij u zegt: uw geloof behoudt u,
wie gelooft, aanschouwt nu! Blinde man, vertrouw nu, volg Hem op zijn weg.

Verkondiging; kernverzen 36, 45 en 51a
ZINGEN: Opw 268: 1, 3 en 4
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.
refrein Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.
Zie je de wonden zo diep. De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg. De Man die onze zonden droeg. refrein
Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
ZINGEN: WK 171: 1

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld, op zich nam.


(danklied op verzoek van br. en zr. Knoester-de Graaf)
Gebeden
Paasproject kinderkring ‘Jezus gaat ons voor’
ZINGEN: lied Paasproject

Jezus is de goede Herder, die ons hulp en voedsel geeft
Jezus is de goede Herder, die alles voor jou over heft
In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is de goede Herder, die ons hulp en voedsel geeft
Jezus is de goede Herder, die alles voor jou over heeft.


Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is vandaag voor deputaten varenden.
ZINGEN: Opw 705
Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen

refrein: Toon mijn liefde, aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen – refrein


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 7 maart 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden