Home > Preken > zondag 9 mei 2021,…

zondag 9 mei 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de “Opstandingskerk” van de CGK van Leiden

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 9 mei 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de “Opstandingskerk” van de CGK van Leiden

voorganger ds. J. Groenleer

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING

ZINGEN: nLb. 283: 1,3,4 en 5

In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen, van het woord, dat ons verblijdt.

Want wij mensen op de aarde, raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde, sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vreugde dalen, in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen, van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen en dit huis juicht met ons mee.


Stil gebed, Votum en Groet, Aanvangstekst uit Jesaja 48

ZINGEN: Psalm 66: 1 en 7

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’ aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
Woorden als wegwijzers

De naam des Heeren zij geprezen !
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

ZINGEN: Psalm 67:1 (maandpsalm)
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: 1 Joh. 4:7-21


ZINGEN: Lb. 481: 1 en 4
1  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Verkondiging
ZINGEN: nLb. 791:1,4,5 en 6
Liefde, eenmaal uitgesproken, als uw Woord van het begin, liefde, wil ons overkomen, als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken, als de allerbeste wijn. Liefde blijft het feest gedenken, waarop wij Uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft, over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, liefde zelf.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankzegging en voorbede
ZINGEN: Jezus is de goede herder

Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal, Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je ‘s avonds niet kunt slapen, als je bang in ‘t donker bent, denk dan eens al die schapen die de Heer bij name kent.
Refrein
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. Refrein

Inzameling van gaven
De tweede collecte voor deze zondag is voor deputaten buitenlandse zending (klik)

ZINGEN: nLb. 425
Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld, die wacht op uw woord
Om daar in genade, uw woorden als zaden
te zaaien tot diep, in het donkerste dal
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 9 mei 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de “Opstandingskerk” van de CGK van Leiden